John Kosmopoulos - The Fifth Element
Photo © John Kosmopoulos