Natalya Trotsevich - Unearthly Woman
Photo © Natalya Trotsevich