Sairam Sundaresan - Elemental Existence
Photo © Sairam Sundaresan