Ravikanth Kurma - Jal Mahal at Sunrise
Photo © Ravikanth Kurma