Valeriy Shcherbina - Thundery Sunset
Photo © Valeriy Shcherbina