Chitose Kuroishi - Untogether
Photo © Chitose Kuroishi