Sohail Karmani - Portraits from Sahiwal
Photo © Sohail Karmani