craig Stevenson - Sadu Pilgrim bathing
Photo © craig Stevenson