Vasiliy Ryabovol - (untitled)
Photo © Vasiliy Ryabovol