Minas Stratigos - Loading Bridge
Photo © Minas Stratigos