Maria Adele Pezzanesi - Evergreen
Photo © Maria Adele Pezzanesi