Daniel Haeker - Ghorban Coffee
Photo © Daniel Haeker