Stefanos Kouratzis - (untitled)
Photo © Stefanos Kouratzis