Haim Blumenblat - Deserted Concrete
Photo © Haim Blumenblat