Daniel Haeker - Pripyat Interiors
Photo © Daniel Haeker