Stefanos Kouratzis - Lined up
Photo © Stefanos Kouratzis