Kaushik Dolui - Dream Curtain
Photo © Kaushik Dolui