Sebastian Raabe - Philharmonie
Photo © Sebastian Raabe