Kazuhito Hirai - Rock Solid
Photo © Kazuhito Hirai