Gabi Simon - The Singing of the Singular
Photo © Gabi Simon