Daniel Haeker - The Bush Is Burning
Photo © Daniel Haeker