Simone Arrigoni - InvEarth. Toxic
Photo © Simone Arrigoni