Keyur Chaudhari - In his regime
Photo © Keyur Chaudhari