Emiliano Pinnizzotto - Modern Monoliths
Photo © Emiliano Pinnizzotto