Pietro Di Giambattista - We are Gypsies
Photo © Pietro Di Giambattista