Chan Long-hei - Last Greyhound Racing in Asia
Photo © Chan Long-hei