Thomas Garcia - Human vs Nature
Photo © Thomas Garcia