Aleksandr Lishchinskiy - long / 1
Photo © Aleksandr Lishchinskiy