Merily Lillevalja - Beauty Of Yesterday
Photo © Merily Lillevalja