Vitaly Golovatyuk - Bridge symmetry
Photo © Vitaly Golovatyuk