Pygmalion Karatzas - The Orbit
Photo © Pygmalion Karatzas