Thomas Byczkowski - No water, no future: The Refugees of Rio Doce
Photo © Thomas Byczkowski