Som Roy - Holy Fish | Hampi, Karnataka, India
Photo © Som Roy