Sergey Agapov - Norway, Lofoten, Hamnoya
Photo © Sergey Agapov