Yoshihiko Wada - Calculated Chaos
Photo © Yoshihiko Wada