Dimo Dimov - Out of focus Portraits
Photo © Dimo Dimov