Mihai Chebac - Fish Utopia, Propaganda
Photo © Mihai Chebac