Yoshihiko Wada - The Landmark
Photo © Yoshihiko Wada