michal Bar Haim - Amour propre
Photo © michal Bar Haim