Karim Carella - Tyrsenoi (their land) - the trees over the hills
Photo © Karim Carella