Masumi Shiohara - The holy fruition
Photo © Masumi Shiohara