Yoshihiko Wada - The Urban Legacy
Photo © Yoshihiko Wada