Yota Yoshida - From Somewhere, To Elsewhere
Photo © Yota Yoshida