Yoshihiko Wada - The Land of Connections: seasonⅡ
Photo © Yoshihiko Wada