Erez Marom - The Patterns of Skagsanden
Photo © Erez Marom