PANOS LASKARAKIS - I’ve Got the power
Photo © PANOS LASKARAKIS