Steve Halama - Denali National Park Alaska
Photo © Steve Halama