Matej Jurcevic - Milk and Honey
Photo © Matej Jurcevic