Yoshihiko Wada - The Under-Lines
Photo © Yoshihiko Wada