Matthias Temesi - (untitled)
Photo © Matthias Temesi